source:www.itdream.com.cn

      英国摄影师Lorna的摄影,Lorna的摄影作品深受蒂姆伯顿和格林兄弟的影响,充满了童话和魔法的影子。她最偏好拍摄动物和孩童的题材,对这两类最为单纯的对象充满了创作力,为他们赋予了各种魔幻的场景和道具,将他们编织到自己的童话故事里。

      Lorna个人网站:http://www.lornas-portraits.com/index.html

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

source:www.itdream.com.cn